Afspraken om ongewenst gedrag te voorkomen en vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen vv Grijpskerk

Het bestuur van vv heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld.
Vertrouwenspersonen hebben bij ongewenst gedrag binnen de vereniging de taak een klacht in behandeling te nemen. Zij zullen alle inspanningen verrichten om die klacht naar tevredenheid op te lossen. Het moet daarbij gaan om een klacht over activiteiten of situaties die zich in verenigingsverband voordoen of hebben voorgedaan.

Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en dus ook, helaas, binnen onze vereniging. Dergelijk gedrag kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit

Indien je als lid, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, kunt je contact opnemen met één van beide vertrouwenspersonen. Zij hebben dan als taak: te luisteren naar de klacht en/of probleem; na te gaan of bemiddeling wenselijk en mogelijk is; in samenspraak met de klager te bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn; door te verwijzen naar hulpverlening; de klager te ondersteunen; nazorg te verlenen.

Uiteraard blijft bij het voorleggen van een klacht en/of probleem de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de klager anders wordt aangegeven.

Het bestuur heeft een tweetal personen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen:
* de heer Pieter Kars v.d. Kamp. Hij is lid van vv Grijpskerk en in het dagelijks leven predikant. Hij is te bereiken via email: pkvdkamp@hotmail.com of telefonisch: 06-41258010.
*mevrouw Sylvia Bruinsma. Als moeder van een spelend lid is zij betrokken bij onze vv. In het dagelijks leven leidt zij de kinderopvang Het Speelhuis. Zij is te bereiken via email: sylbb40@gmail.com of telefonisch: 06-30466099.

Uiteraard hopen we dat het inschakelen van de vertrouwenscommissie niet nodig zal blijken te zijn, maar schroom niet dit wel te doen als daar aanleiding voor is.

Bestuur vv Grijpskerk, oktober 2019.

Protocol tegen grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie
1. Inleiding
Vv Grijpskerk wil in alle opzichten een veilige vereniging zijn. In onze sport is er sprake van lichamelijk contact. In dit protocol, gebaseerd op informatie van KNVB en NOC*NSF, is vastgelegd hoe wij als vv Grijpskerk door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te vermijden grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie binnen de vereniging proberen te voorkomen. Dit betekent onder meer dat van iedere begeleider een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verlangd wordt. Onder begeleiders verstaan we: trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen binnen onze vereniging in de begeleiding van onze leden. Daarnaast wordt beschreven hoe je (dreigende) incidenten kunt melden. Tot slot wordt gewezen op de sanctiemogelijkheden, als een situatie niet tot een oplossing komt.
2. Gewenste omgang bevorderen
Het is erg belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen binnen onze vereniging. Hier hoort bij dat leden zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen: niet fysiek, niet verbaal, niet via sociale media of anderszins. Om de risico’s daarop zo klein mogelijk te maken hebben wij een aantal omgangsregels opgesteld. Ze liggen trouwens voor de hand. Deze regels luiden als volgt:
• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij in achtergrond, geloof, ras, sekse en geaardheid is. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
• Ik val de ander niet lastig.
• Ik berokken de ander geen schade.
• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
• Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
• Ik negeer de ander niet.
• Ik doe niet mee aan (cyber)pesten, uitlachen of roddelen.
• Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
• Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
• Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een leider, trainer of een ander om hulp.
• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt, erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

3. Begeleiders
Naast algemene omgangsregels hebben wij ook aanvullende regels opgesteld voor trainers, coaches en anderen, die een actieve rol spelen binnen onze vereniging.
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de (jeugdige) sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn/haar vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
• Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
• In die gevallen waarin dit protocol niet (direct) voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

4. Handelswijze in situaties van seksuele intimidatie
Doet zich een situatie voor dat een (jeugd)lid zich seksueel geïntimideerd voelt of dat iemand zich zorgen maakt over het gedrag van een begeleider/vrijwilliger dan vragen we jou/u dit te melden. Dit kan op verschillende manieren:
• In gesprek gaan met een begeleider of bestuurslid.
• Bij één van de twee vertrouwenspersonen van de vereniging: Pieter Kars v.d. Kamp (06-41258010) of Sylvia Bruinsma (sylbb40@gmail.com ; 06-30466099).
Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.
• Binnen de KNVB fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt. Bij (dreigende) incidenten kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. De KNVB heeft zelf namelijk niet de expertise in huis om de diepte in te gaan bij deze vraagstukken. Daarom verwijst de KNVB direct door naar specialisten die er voor opgeleid zijn. Hierbij fungeert de KNVB als tussenpersoon. Bij de KNVB werken voor de eerste opvang zes opgeleide vertrouwenscontactpersonen, bij wie (leden van)verenigingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie binnen de vereniging terecht kunnen. Zij verzorgen de eerst opvang. Zij nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. Wil je in contact komen met een KNVB- vertrouwenscontactpersoon? Neem contact op met Pascal Kamperman (vertrouwenscontactpersoon), 0343-751434 emailadres: vcp@knvb of Edwin Goedhart (vertrouwenscontactpersoon en bondsarts), 0343-499176, emailadres: vertrouwenspersoon@knvb.nl
• De directe Hulplijn Seksuele Intimidatie van de NOC*NSF Ook kan er rechtstreeks contact met NOC*NSF worden opgenomen. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut). Het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Bij deze Hulplijn Seksuele Intimidatie kunnen mensen terecht voor de eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. De aard van de meldingen die via de hulplijn binnenkomen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. NOC*NSF heeft een poule van vertrouwenspersonen en adviseurs met specialistische kennis op het gebied van seksuele intimidatie. Zij geven regionaal ondersteuning en advies aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

5. Sancties.
Het bestuur kan interne sancties opleggen, zoals het ontzetten van een begeleider uit zijn functie en/ of royeren als lid van de vereniging. De meest ingrijpende sancties, denk aan overtredingen van bepalingen van het wetboek van strafrecht of een eis tot schadevergoeding, liggen in handen van instanties buiten de vereniging.
Vastgesteld door het bestuur van vv Grijpskerk op 11 oktober 2019 na instemming van de ledenvergadering op die datum.