Vrijdag 22 september, 20.00 uur: ledenvergadering van de vv Grijpskerk

Vrijdagavond 22 september houden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering vanaf 20.00 uur in de kantine van onze vv.

Van harte welkom: samen maken we immers onze vereniging!

De agenda:
1. Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Verslag van de ledenvergadering van 4 november 201d (dit is op de site geplaatst: www.vvgrijpskerk.nl ).
5. Jaaroverzicht 2016-2017 van de Jeugdafdeling door Jeugdvoorzitter Tjeerd Hazenberg.
6. Jaaroverzicht van het verenigingsseizoen 2016-2017.
7. Bespreking Jaarrekening 2016-2017 en Begroting 2017-2018 (ter vergadering of van te voren in te zien bij penningmeester Albert Pietens op afspraak).
8. Kascommissie a. Verslag kascommissie; b. benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie.
9. Bestuursverkiezing: versterkingen zijn welkom: graag melden vóór de aanvang van de vergadering. Het rooster van aftreden is:
Klaas-Wybo van der Hoek 2017 herkiesbaar; Albert Pietens 2020; Ewoud Veenhuizen 2020; Elke Toxopeus 2017 herkiesbaar;
Kees van Es 2018; Derkjan Hofstee 2019; Tjeerd Hazenberg 2020.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
het bestuur: Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Albert Pietens, Kees van Es, Tjeerd Hazenberg, Derkjan Hofstee, Ewoud Veenhuizen. En onze wedstrijdsecretaris/adviseur: Thomas Pettinga.