Algemene ledenvergaderingen 22 september 2017

Algemene ledenvergadering vv Grijpskerk en Supportersvereniging: op 22 september 2017 vanaf 20.00 uur in de kantine.

Hierbij het verslag van de algemene ledenvergadering van onze vv van 2016.

Verslag algemene ledenvergadering vv Grijpskerk vrijdag 4 november 2016
Opening door voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek
Aanwezig: Erik D, Jeen B, Sietse J, Danny K, Dennis E, Gert S, Rick B, Theo V, Luit G, Tamara B,
Dick T, Christel U, Ewoud V, Gerard H, Rienk B, Harrie B, Jelle Z, Albert P, Mark K, Halbe B, Bert R, Dennis T, Elke T en van het bestuur Klaas Wybo van der Hoek, Derk Jan Hofstee, Thomas Pettinga en Jannie Postma.

1.Opening
KW van der Hoek opent de vergadering rond 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. We hebben de volgende afmeldingen ontvangen: Kees van Es, Klaas van der Heide, Mark Kroese en Bert Klunder. De agenda wordt vastgesteld en er zijn verder geen mededelingen.

2.Verslag ALV 2015
Het verslag van oktober 2015 wordt verspreid en vastgesteld.
Opmerking over het verslag is om aandacht te schenken aan de temperatuur in de kantine en dat er verschillende mensen (barpersoneel) de thermostaat kunnen instellen. Dit wordt wederom weer onder de aandacht in het bestuur gebracht.

Jannie Postma leest het jaarverslag van de jeugd van het seizoen 2015/2016 voor. Op dit moment hebben we zo’n 190 jeugdleden en 13 jeugdteams.

Rienk Bruinsma wil graag dat de jeugdindeling beter en goed gecommuniceerd gaat worden. Er is inmiddels evaluatie geweest dat dit beter moet en transparanter zal worden.

Gerard Hekelaar geeft aan dat er nog geen trainer voor de E2 is. Er wordt aangegeven dat veel personen zijn benaderd, maar dat ze allemaal nee hebben gezegd. Het is zeker onder de aandacht van de jeugdcommissie.

Rick Baar heeft een inlogcode aangevraagd voor de website maar nog niet ontvangen. Hier wordt actie op ondernomen.

Klaas-Wybo leest het jaaroverzicht van het vereniging seizoen 2015/2016 voor.

3.Jaaroverzicht vv Grijpskerk 2015-2016:
Lief en leed
Onze vv vormt een gemeenschap van leden en betrokkenen die naar elkaar omzien. Daarom is het onbegrijpelijk en erg verdrietig als een van de leden ons ontvalt. Zo gedenken wij met respect en weemoed Cor Timmer als speler, leider, trainer, scheidsrechter en betrouwbaar en gezellig mens. Zijn overlijden kwam als een donderslag bij heldere hemel en hij was nog veel te jong. Het deed zijn familie en ons allen goed dat zo vele van onze voetbalvrienden en -vriendinnen aanwezig waren bij de herdenking en begrafenis van Cor. Onze vv sprak bij monde van de voorzitter tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Niezijl. Zo delen wij niet alleen op het veld winst en verlies, maar ook daarbuiten.
Wij willen graag dat onze vv aan deze menselijke maat en aandacht herkend en erkend blijft worden.
70 jaar
Onze vv is nu 70 jaar jong. De verjaardag werd samen het bekende Jan Meijertoernooi gevierd. Het was door de fantastische organisatie van het Jan Meijertoernooi en het mooie weer een zeer geslaagd feest! Ter gelegenheid van het jubileum werd een Jeugd Arena aangeschaft en deze werd tijdens het toernooi officieel geopend door de jongste jeugd met de hulp van burgemeester Swart. De Grijpskerk Jeugd Arena is een groot succes, als we dat aflezen aan het intensieve gebruik ervan. Het bestuur heeft gekozen voor een robuuste variant van de Arena in de verwachting dat we er lang plezier van kunnen hebben. De Arena is betaald van sponsoring van GasTerra, de schenking van een particulier en eigen geld van onze vv.

Een gezonde ontwikkeling
In het afgelopen seizoen heeft onze voetbalvereniging Grijpskerk zich goed ontwikkeld. Er is sprake van een klein beetje groei in het aantal leden.
Rond 1 juni 2015 had onze vv 350 leden; rond 1 juni 2016: 350 leden en nu 358 leden. Dit jaar dus een kleine groei van zo’n 2% dus.
Daar waar elders in onze provincie en ons land collega-verenigingen door de bevolkingskrimp in de problemen komen en soms zelfs moeten fuseren, weet vv Grijpskerk zich goed te handhaven. Een lichte groei van het aantal leden is belangrijk voor het sportieve en bedrijfsmatige fundament van onze vereniging. Vooral het geslaagde beleid om het meiden- en damesvoetbal weer van de grond te krijgen, is hierbij van belang. We hopen dat we de komende jaren het ledenaantal kunnen behouden. We zijn zeker bereid om hier extra in te investeren.
Het wordt de kunst om de komende jaren het ledental op z’n minst vast te houden en het liefst weer een klein beetje te laten groeien.
Vrijwilligers
Onze vereniging moet het van vrijwilligers hebben. Met uitzondering van een enkele trainer en een enkele vrijwilligersvergoeding voor schoonmaak, was en kalken doen wij het allemaal uit liefde en passie voor het voetbalspel en de vereniging. Onze grote dank en waardering gaan uit naar alle vrijwilligers die de bardiensten bemensen, de trainers, de wassers, de begeleiders, de onderhoudsploeg, de websiteploeg, de rijders en Niek Faber! Er traden nieuwe coördinatoren van de barcommissie aan.
Nieuwe mensen brengen nieuwe gedachten en plannen mee. Het is te merken en te proeven in onze kantine! Zo is er nu een boekenkast. Daarnaast is er een speel- en spelletjeshoek in de kantine gekomen.
Om een blik in het bestuurswerk te geven: het bestuur vergadert een keer per maand. Elke bestuurder heeft zijn eigen portefeuille: van onderhoud via wedstrijdsecretariaat en kantine tot financiën. Tussendoor worden de werkzaamheden verricht en wordt op allerlei gebeurtenissen gereageerd. Helaas heeft Klaas v.d. Heide te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Na ongeveer 10 jaar penningmeesterschap wil hij wel eens wat anders doen in zijn vrije tijd. Klaas: bedankt! Thomas Pettinga verzorgt een deel van de schoonmaak. Hij verlaat om die reden officieel het bestuur, maar blijft onze gemandateerde wedstrijdsecretaris. Thomas: bedankt! Als kandidaatbestuursleden hebben zich gemeld: Ewoud Veenhuizen (algemeen lid) en Albert Pietens (penningmeester).
Voetbal
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het mooie spelletje.
Sinds jaar en dag brachten we vier seniorenelftallen op de been. De laatste jaren schuurde dit aantal. Er waren eigenlijk te veel spelers voor vier elftallen, maar er waren er ook net te weinig voor vijf. In het verslagseizoen hebben we toegewerkt naar een extra seniorenelftal: het nieuwe prestatieve jeugdige elftal bij de senioren. In mei is het plan besproken op een avond met de senioren. Zij konden zich erin vinden. We kunnen nu ook de spelers die over komen uit de jeugd, beter opvangen. We hebben dus nu weer vijf seniorenelftallen: dat is geweldig! Daarmee willen we iedereen aan het spelen houden.
Alle seniorenelftallen hebben hun beste beentje voorgezet. Bij enkele elftallen is er sprake van nieuwe coördinatoren/leiders. Leider Halbe Bremer van het oude derde gaf dat stokje door. Halbe: bedankt!
Het tweede had een beetje teleurstellend seizoen, althans wat betreft de resultaten. Inmiddels is het bekende duo trainer-leider Harrie Boonstra en Bies Khoekhoen weer terug. Leider Klaas Banga moest namelijk wegens werkverplichtingen terugtreden. Klaas: bedank!
Het eerste kende een merkwaardig seizoen. Tot aan de winterstop deed het -onder leiding van de nieuwe trainer Mark Kroese- mee om de eerste plaatsen. Daarna kampte het met een terugval. Dick Tillema nam na jarenlange trouwe dienst als leider afscheid. Ite Hoolsema nam zijn plaats in. Dick: bedank! Leider Jeen Broeils en assistentscheidsrechter Wander Kooistra zorgen voor de continuïteit.
Over het jeugdvoetbal heeft jeugdvoorzitter Jannie Postma een apart verslag.
Sponsors
Derk Jan Hofstee trekt hard aan de sponsoring. We kunnen ons verheugen in een stabiele steun van onze hoofd- en andere sponsors. Met de kledingsponsor Sportmaat is het contract vernieuwd met voor onze vv nog betere voorwaarden. We hebben ook enkele activiteiten speciaal voor onze ORG-hoofdsponsors georganiseerd
Bert Bosman verzorgt de wedstrijd- en balsponsors.
Alle sponsors: zeer bedankt voor jullie steun!
En: er kunnen natuurlijk altijd meer sponsors bij!
Financiën
Onder leiding van onze penningmeester Klaas v.d. Heide hebben de nodige aandacht besteed aan de financiën. De inkomsten van de contributies, de sponsors en de kantine blijven positief stabiel en groeien hier en daar een klein beetje. We lossen af op ons kunstgrasveld. Zoals bekend moest onze club daar destijds € 50.000,= aan bijdragen. Die hebben we via leningen bij elkaar gekregen. We hebben nu nog een lening van €13.650,= uitstaan.

Kantine en onderhoud
We besteden veel aandacht aan het onderhoud van het kunstgrasveld. Door daar zuinig op te zijn hopen we er lang mee te kunnen. Dat moet ook, gezien de aanschafkosten. Inmiddels is de discussie over de mogelijke risico’s van de rubberkorrels bekend. We wachten de resultaten van het onderzoek af.
Inmiddels zijn contacten gelegd met de gemeente over de renovatie of vervanging van de kleedkamers bij veld 2.
De aantrekkelijkheid van de kantine is groter geworden door de beamer die we hebben aangeschaft. Belangrijke sportwedstrijden kunnen nu in de kantine bekeken worden. En natuurlijk letten we nadrukkelijk op het alcoholbeleid: onder de 18 geen alcohol!
Supportersvereniging
De banden met de Supportersvereniging zijn zeer goed. Een afvaardiging van het bestuur van de Supportersvereniging woont de bestuursvergaderingen van de vv bij. De Algemene Ledenvergaderingen worden sinds enkele jaren op dezelfde avond gehouden. Dat wordt positief gewaardeerd.
De Supportersvereniging heeft de Aftrap en het Sinterklaas georganiseerd.
Bestuur vv Grijpskerk Klaas-Wybo van der Hoek, Elke Toxopeus, Derk-Jan Hofstee, Kees van Es, Jannie Postma, met kandidaat-bestuursleden en adviseurs: Thomas Pettinga, Albert Pietens, Ewoud Veenhuizen, Christel Nauta.
Vragen
Mark Kloppenburg vraagt wat precies door het RIVM onderzocht gaat worden bij het kunstgras (rubbergranulaat). Klaas –Wybo geeft hier uitleg over. Gert Schuurman vraagt wat de wensen zijn m.b.t. de nieuwe kleedkamers. De wensen zijn: vier kleedkamers en twee scheidsrechterhokjes. De gesprekken met de gemeente hierover zijn gaande.

4. Financieel verslag en begroting.
Het financieel verslag en de begroting voor seizoen 2016/2017 wordt verspreid onder de aanwezige leden. Omdat Klaas van der Heide niet aanwezig, neemt Klaas-Wybo het overzicht door.

De schuld van het kunstgrasveld bedraagt op dit moment 13.500 euro.

De contributie-inkomsten zijn gestegen door toename aantal leden.

De kantine-inkomsten zijn goed.

De kabouter arena is in 1 keer betaald door eigen bijdrage van de Vv en een bijdrage van Gas terra en het SNS fonds.

De volgend vragen werden gesteld over de financiën.
-De straatvoetbal inkomsten waren voor de supportersvereniging en de uitgaven voor de VV? Voor de volgende editie van het straatvoetbal worden hier nog duidelijke afspraken over gemaakt.
-De begroting van de salarissen van de trainers gaan erg omhoog. Albert legt uit dat Klaas van der Heide dit anders in de boeken zet dan hij. De totale salarispost blijft wel ongeveer hetzelfde.
-De begroting voor de kantine omzet is verlaagd en de inkoop is verhoogd. Dit komt dat ander beleid is voor de inkoop en dat er nu meer op voorraad zal zijn.

De contributie wordt voor komend seizoen niet verhoogd, ook niet met de inflatiecorrectie, zo is het voorstel van het bestuur. We houden zo voetbal bereikbaar voor iedereen. De ledenvergadering is zeer ingenomen met het bestuursvoorstel.

Klaas-Wybo vraagt mandaat voor het bestuur om nieuw lid voor de kascommissie te zoeken, omdat Ewoud die in de kascommissie zit te vervangen omdat hij in het bestuur gaat plaatsnemen.
Op de vergadering is er geen vrijwilliger gevonden om in de kascommissie plaatst te nemen.

Ewoud Veenhuizen leest het verslag van de kascommissie voor en geeft de penningsmeester decharge voor de jaarstukken 2015-2016.

Klaas van der Heide heeft te kennen gegeven dat hij stopt met zijn werkzaamheden in het bestuur. Hij wordt bedankt door KW en omdat Klaas er niet is zal KW nog een bezoek bij hem thuis brengen met een fotoboek en we doen hem een weekendje weg als cadeau.

Thomas Pettinga gaat formeel ook uit bestuur, maar blijft wel zijn werkzaamheden doen als wedstrijdsecretaris en hij ontvangt ook een fotoboek.

Dit seizoen zijn er wel nieuwe bestuursleden. Als algemeen lid gaat Ewoud Veenhuizen het bestuur versterken en de nieuwe penningsmeester wordt Albert Pietens. De ledenvergadering stemt hiermee in.

5.Rondvraag

Er zijn geen vragen bij dit agendapunt

6. Sluiting

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de leden voor de komst.
Aansluitend vindt de ledenvergadering van de supportersvereniging plaats.